2017 Shelton Labor Day Jamboree

2017 Girls Jamboree Rules & Information

Schedule:

Norwalk High School = Team #11:
Varsity game times:    9:00am                   JV game times:    8:00am
                                       10:30am                                                  10:00am
                                       11:30am                                                   12:00pm
                                       12:30pm
Turf
(Varsity)
Upper
(Varsity)
Lower
(JV)
SIS
(JV)
08:00:00 AM 1 v 2 3 v 4 5 v 9 7 v 11
08:30:00 AM 5 v 6 7 v 8 1 v 10 2 v 12
09:00:00 AM 9 v 10 11 v 12 2 v 4
09:30:00 AM 1 v 3 6 v 8 4 v 7 4 v 5
10:00:00 AM 5 v 7 10 v 12 2 v 8 6 v 11
10:30:00 AM 9 v 11 2 v 3 6 v 12 4 v 10
11:00:00 AM 1 v 4 6 v 7 5 v 10 8 v 9
11:30:00 AM 5 v 8 10 v 11 1 v 9 7 v 12
12:00:00 PM 2 v 7 9 v 12 4 v 8 1 v 11
12:30:00 PM 3 v 12 4 v 11 2 v 10 5 v 6
01:00:00 PM 1 v 8 6 v 9